Privacyverklaring

Algemeen

De privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in één van onze vestigingen.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om onze privacyverklaring aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Registratie persoonsgegevens

Werkum legt uw gegevens vast als u diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in één van onze vestigingen worden deze bewaard. Werkum B.V. biedt voor een aantal van deze diensten een persoonlijke account omgeving. Hierbinnen kunt u zelf aangeven of en welke informatie met Werkum B.V. en publiek gedeeld wordt en toegankelijk is.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een archiveringssysteem van Werkum B.V, tevens worden in bepaalde gevallen uw gegevens opgeslagen in een archiveringssysteem van derden. Met deze partijen heeft Werkum B.V. een verwerkingsovereenkomst gesloten.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens:

 • In één van onze vestigingen bij het invullen van intakeformulieren en/of andere formulieren
 • Bij het bezoeken van onze website
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief
 • Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende diensten

Daarbij kunnen wij u de volgende gegevens vragen en/of registreren:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Opleiding
 • Functie
 • ID
 • Burgerlijke staat
 • IBAN
 • Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Werkum gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten, zowel per post, telefoon of e-mail
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post
 • Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten en website verder verbeteren
 • Werkum B.V. zal uw gegevens beschikbaar stellen aan derden, als dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat


Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@werkum.nl

 Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacy beleid dan kunt u deze mailen naar info@werkum.nl of sturen naar Werkum, Postbus 70063, 9704 AB Groningen.